Organisatie

Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. De raad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. Een deel van deze kerkenraad vormt de rompkerkenraad, die verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur. Het werk van de rompkerkenraad is opgedeeld in een aantal taakvelden. Elk taakveld heeft een vertegenwoordiger in deze rompkerkenraad.
Deze taakvelden zijn: Diensten, Diaconaat, Pastoraat, Jeugd en jongeren, Missionair zijn, Communicatie, Beheer en administratie.

Pastoraat en Diaconaat
Om de pastorale en diaconale zorg zo goed mogelijk te kunnen leveren zijn de gemeenteleden geografisch ingedeeld in wijken. De pastorale en diaconale zorg in een wijk wordt verleend door een wijkteam. Voor ouderen is er tevens ouderenpastoraat en voor de jongeren is er jongerenpastoraat.

Wijkteam
Het wijkteam bestaat uit de wijkouderling, de wijkdiaken en de wijkcontactpersoon.
De wijkouderling is voorzitter van het wijkteam en is samen met de wijkdiaken verantwoordelijk voor het werk in de wijk.
Samen met de wijkcontactpersoon draagt hij zorg voor het pastoraat. Indien nodig schakelt hij de predikant of andere pastorale hulp in. De wijkdiaken stimuleert het onderlinge omzien naar elkaar in de wijk en organiseert de diaconale hulp.
De taak van de contactpersoon is vooral gericht op het onderhouden van contacten om, daar waar nodig assisteert hij de ouderling en/of diaken inzake het bieden van hulp of het regelen ervan. Met een zekere regelmaat organiseert het wijkteam bijeenkomsten voor alle wijkleden.

Ouderenpastoraat
De ouderenpastors verlenen, in overleg met de wijkouderlingen, pastorale zorg aan ouderen in de gemeente, die het gemeenteleven om uiteenlopende redenen niet meer actief kunnen meemaken.
Bij het bezoek aan deze gemeenteleden staat het pastorale karakter voorop, het is aanvullend op het pastoraat van de wijkouderling.

Jongerenpastoraat
Het jongeren pastoraat wordt verzorgd door de clubleiders, predikant, jeugdouderling en er zijn jongerencoaches voor jongeren van 14 – 21 jaar. Aan elke jongere uit deze leeftijdscategorie wordt een jongerencoach toegewezen. De jongerencoach stellen hun huis en tijd beschikbaar aan de aan het toegewezen jongeren. Ontmoetingen kunnen zowel in groepsverband als op individuele basis plaats vinden. De jongerencoaches hebben regelmatig contact met de jongeren en tonen interesse voor hun (dagelijkse) leven, doen minstens één keer per jaar een leuke activiteit met de jongere om elkaar beter te leren kennen, besteden aandacht aan de geloofsontwikkeling van de jongeren en zijn beschikbaar als een jongere ‘zijn/haar verhaal kwijt wil’.

Commissies
Tenslotte zijn er tal van commissie die diverse zaken behartigen.
Een greep: Commissie van Beheer (zaken met betrekking tot beheer van kerkgebouw, inventaris en financiën van de gemeente), Zendingscommissie, Liturgiecommissie, Kerkbladcommissie, Webbeheer, commissie Kerk in Beeld.