Privacybeleid

PRIVACYBELEID en PRIVACYVERKLARING        d.d 13 februari 2019 

1. Privacybeleid Goede Herderkerk Heerenveen

De kerkenraad van de Goede Herderkerk Heerenveen;

gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;

BESLUITEN

vast te stellen het Privacybeleid van de Goede Herderkerk Heerenveen (vanaf nu genoemd: GHK Heerenveen)
 

1.1 Inleiding

Binnen de GHK Heerenveen wordt gewerkt met persoonsgegevens van de leden en andere betrokkenen zoals gastpredikanten/voorgangers van de kerk. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de gemeenteleden voor de taken, die horen bij deze religieuze instelling. De gemeenteleden moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met die persoonsgegevens omgaat. Technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale uitwisselingen stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De GHK Heerenveen is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De Kerkenraad speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. De GHK Heerenveen geeft door middel van dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen,
onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de kerk. Dit privacybeleid is in lijn met het algemene beleid van de GHK Heerenveen en de relevante Europese, nationale, regionale en lokale wet- en regelgeving.
 

1.2 Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 

1.3 Uitgangspunten

De GHK Heerenveen gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De GHK Heerenveen houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet- en regelgeving en op behoorlijke, zorgvuldige en aantoonbare wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
De GHK Heerenveen zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen op basis van een rechtmatige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
De GHK Heerenveen verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het voorafbepaalde doel en streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden daarbij minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om haar taken goed uit te kunnen oefenen of om de van kracht zijnde verordeningen en wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De GHK Heerenveen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de GHK voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de GHK Heerenveen afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet- en regelgeving. De GHK Heerenveen controleert deze afspraken periodiek.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken leden zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen
De GHK Heerenveen honoreert de rechten van betrokkenen.

Bewerkerscontracten
Indien van toepassing, maakt de GHK Heerenveen alleen gebruik van verwerkers die voldoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van technische en organisatorische maatregelen om de verwerking te laten voldoen aan de AVG-vereisten.

Selectie op basis van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen
De GHK Heerenveen selecteert alleen producenten en koopt alleen producten bij producenten die maatregelen hebben voorzien, opdat de GHK kan waarborgen en aantonen dat haar verwerkingen overeenkomstig de AVG worden uitgevoerd.
 

1.4 Afsluiting

Het beleid wordt iedere twee jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Dit beleid is te vinden op de website van GHK Heerenveen.

Inwerkingtreding
Deze regeling treed in werking op 1 april 2019

Aldus besloten door de kerkenraad van de GHK Heerenveen op 13 februari 2019

Praeses Klaas Jan Hutten
Scriba    Wim Kleefsman